Privacy beleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16/11/2021.

Boho Lifestyle zal in het kader van de (pre-)contractuele relatie met de koper, diens persoonsgegevens verzamelen. De koper geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals gewijzigd). Boho Lifestyle treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van de gemaakte bestellingen en reservaties en direct marketing van Boho Lifestyle (mogelijk met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief).

Elke klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Boho Lifestyle. Elke klant kan zich verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door Boho Lifestyle hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van Boho Lifestyle. De klant heeft tevens het recht om de aanmelding van Boho Lifestyle in het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.

Boho Lifestyle neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de koper meegedeelde gegevens te waarborgen. De koper erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Boho Lifestyle kan worden verhaald.

De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, zodat Boho Lifestyle geen toegang heeft tot deze gegevens.

Boho Lifestyle

Av de Europa 81/84

03581 Albir Spanje

N.I.E. Y1054522-D

Privacy formulier

Gebruik dit formulier als je inzage of correctie wil van de gegevens die we voor jou beheren.

Je kan ook vragen om alle gegevens die we van jou hebben te verwijderen.

Gelieve hiernaast de keuze te maken van de actie die gewenst is. Het veldje “Bijkomende elementen” kan je gebruiken om bijkomende elementen te vragen.

Voeg je koptekst hier toe