Algemene voorwaarden

Just S
Stationsstraat 4C4
2880Bornem.

Ondernemingsnummer:BE0634423748
Mailadres: info@justs.be

1.Toepassingsgebied

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en elke aankoop die de koper plaatst bij Just S. De koper aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

2. Overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Just S. De loutere ontvangst van een bevestigingsmail houdt niet noodzakelijk een definitieve aanvaarding van de bestelling door Just S in. Indien Just S de bestelling toch niet kan uitvoeren, bijvoorbeeld wegens (quasi-) gelijktijdige bestelling door verschillende kopers van hetzelfde product, informeert Just S de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van twee weken. De koper kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding indien zijn bestelling niet wordt aanvaard, bijvoorbeeld omdat het bestelde product niet langer voorradig is.

3. Aanbod

Just S is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Just S is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Just S is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering, in welk laatste geval deze voorwaarden, vooraleer de overeenkomst tot stand komt, aan de koper zullen worden meegedeeld.

4.Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koper de totale prijs van de bestelde producten niet heeft betaald, blijven deze eigendom van Just S. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de koper vanaf de levering. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Just S te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou kunnen leggen.

5. Prijs en betalingen

Alle vermelde prijzen zijn geldig gedurende de periode vermeld in onze webshop. Prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de koper te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Just S aanvaardt de volgende kredietkaarten: Mastercard en Visa.
Just S aanvaardt de volgende betaalfuncties: Bancontact, Maestro, IDEAL, KBC en Belfius
Just S is niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten. Just S neemt alle nodige maatregelen om alle informatie betreffende betalingen en bestellingen optimaal te beveiligen, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien derden desondanks toch onrechtmatig toegang zouden verwerven tot deze gegevens.
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Just S, is de koper ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de koper van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Just S zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

6.Kortingsbonnen

Kortingsbonnen zijn bonnen die niet kunnen worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes of via de nieuwsbrief. Zij zijn persoonlijk, kunnen niet worden doorgegeven en hun geldigheidsperiode is beperkt in de tijd.
Kortingsbonnen kunnen slechts éénmaal worden verzilverd in het kader van een bestellingen enkel binnen de gepreciseerde periode.
Een minimale aankoopwaarde kan vereist zijn voor het gebruik van kortingsbonnen.
De waarde van de artikelen moet gelijk zijn aan de waarde van de korting bon of de waarde hiervan overschrijden.
Als de korting bon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes.
De waarde van kortingsbonnen zal niet in contanten worden uitbetaald, noch zullen zij interest opleveren.
Kortingsbonnen zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd.
Kortingsbonnen kunnen enkel worden verzilverd vóór de bestelling wordt afgerond.
Behoudens andersluidende overeenkomst, is het niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen te cumuleren.

7. Leveringen

De levering geschiedt op de door de koper aangeduide adres, tussen de 3 en 5 werkdagen na betaling binnen België en tussen 3 en 14 werkdagen na betaling binnen Nederland.
De vermelde leveringstermijn is louter indicatief en dus geenszins bindend in hoofde van Just S
Een foutief doorgegeven adres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot extra kosten. De leveringskosten worden steeds afzonderlijk vermeld.
Geen enkele vertraging van levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Just S heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

8. Garantie

Just S is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de eerste levering. De koper dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan Just S mee te delen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan Just S binnen de twee maanden na de vaststelling ervan, verliest de koper zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming in te stellen.
Om een beroep te doen op deze garantie, moet de koper het aankoopbewijs kunnen voorleggen en het artikel terugbezorgen aan Just S.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur en de garantie is niet overdraagbaar.

9.Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan Just S mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Kopers die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Just S en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen terugbezorgen aan Just S. Goederen worden – op kosten van de consument – teruggezonden via koerierdienst (bijv. bpost) door middel van het voorziene label, prijskaartje en etiket in originele verpakking.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Van zodra Just S de artikelen terug heeft ontvangen en gecontroleerd, wordt het aankoopbedrag van de teruggestuurde goederen binnen de 30 dagen per bankoverschrijving teruggestort.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • afgeprijsde artikelen en solden artikelen sieraden
  • artikelen waarvan het etiket is verwijderd
  • artikelen die geuren bevatten van parfums of andere
  • artikelen die op maat van de koper zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • Indien de retourzending niet voldoende is gefrankeerd is Just S genoodzaakt deze bij de terugbetaling in rekening te brengen.

10.Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Just S niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) schade ingevolge virussen of andere schade aan computers, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de website, of het downloaden van materiaal van de website.
De totale contractuele aansprakelijkheid van Just S en haar aangestelde wordt te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag. De totale buitencontractuele aansprakelijkheid van Just S en haar aangestelde wordt te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Just S werd afgesloten, tenzij de aansprakelijkheid van Just S en/of van haar aangestelde voortvloeit uit bedrog, intentionele fout of grove schuld.
Just S is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet uitvoering van onze verbintenissen, door gebeurtenissen buiten onze normale controle.

11. Privacy

Just S zal in het kader van de (pre-)contractuele relatie met de koper, diens persoonsgegevens verzamelen. De koper geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals gewijzigd). Just S treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van de gemaakte bestellingen en reservaties en direct marketing van Just S (mogelijk met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief).
Elke klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Just S. Elke klant kan zich verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door Just S hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van Just S. De klant heeft tevens het recht om de aanmelding van Just S in het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.
Just S neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de koper meegedeelde gegevens te waarborgen. De koper erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Just S kan worden verhaald.
De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, zodat Just S geen toegang heeft tot deze gegevens.

12. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden voor zover daar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Just S kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.
Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de koper van deze nieuwe Voorwaarden.

13. Bewijs

De koper aanvaardt dat elektronische communicatie en back-up als bewijsvoering kunnen dienen.

14.Splitsbaarheid-niet verzaking

Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Iedere bepaling die ongeldig, onwettig of nietig zou worden verklaard, wordt desgevallend geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de uit die bepaling blijkende bedoeling, zonder behept te zijn met enige ongeldigheid, onwettigheid of nietigheid.
Het nalaten op gelijk welk moment door Just S om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

15. Adres

Just S is bereikbaar op volgend adres: Stationsstraat 4C4 2880 Bornem of telefonisch op het nummer +32(0)494 63 89 98

16. Intellectuele eigendomsrechten

Op alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden die op de website van Just S terug te vinden zijn, berust auteursrecht.
Het is niet toegestaan zaken over te nemen of te verspreiden, deze dienen uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik.
De gegevens zijn en blijven eigendom van Just S.

17. Toepasselijk recht-bevoegde rechter

Alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Dit heeft echter niet tot gevolg dat de koper zijn dwingende rechten zou verliezen die hij zou hebben gehad op grond van het recht dat toepasselijk is indien geen rechtskeuze zou zijn gemaakt. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze Voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Algemene voorwaarden
Just S
Stationsstraat 4C4
2880 Bornem
Ondernemingsnummmer : BE0634423748

Zo bijzonder, zo gewoon

Welkom op de website van JUST S.

Blijf je graag op de hoogte van onze nieuwsbrief, acties, promoties,…
Schrijf je dan snel in!! En geniet van een 10% directe korting!

Je ontvangt een code in je mailbox na inschrijving.